İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER özet

• Halkla İlişkiler

• İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler

• Halka İlişkiler ve Örgütsel İletişim

• Halkla İlişkiler ve Örgütsel İtibar

•İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER •Halkla ilişkiler örgütlerin kişilerle ve diğer örgütlerle sağlıklı ilişkiler kurup bunu sürdürmesidir. Halkla ilişkiler, hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı, bir iletişim çabasıdır. Halkla ilişkiler üretim, pazarlama, insan kaynakları gibi temel fonksiyonlarının yanında söz konusu fonksiyonları destekleyici bir işletme fonksiyonudur. •Halkla İlişkilerin Özellikleri : Halkla ilişkiler, bir örgütü etkileyen pek çok çevresel faktörün örgüt lehine düzenlenmesini sağlar. Halkla ilişkiler örgütlere özgü bir faaliyettir. Halkla ilişkiler destekleyici bir yönetim fonksiyonudur. •HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI •Halkla ilişkiler fonksiyonunun amaçları şunlardır: Halkla ilişkiler, halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek, halkın işletmeye karşı olan olumlu tutum ve davranış göstermesini sağlamak, halkın yönetimle olan ilişkilerini güçlendirmek, halkla iş birliği kurarak hizmetlere çabuk ve kolay ulaşmasını sağlamak, halkın istek, tavsiye, telkin ve şikâyeti değerlendirmek. •İŞLETME YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER •Halkla ilişkiler, işletme ile çevresi arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliği sağlamayı ve bunu sürdürmeyi olanaklı kılan yardımcı bir yönetim fonksiyonudur. İşletmelerde halkla ilişkiler olmadan örgüt çevresiyle iletişim kuramaz. Özellikle hizmet örgütleri için halkla ilişkiler daha önemli bir yönetim fonksiyonudur. Hatta hizmet sunmak bir bakıma halkla ilişkinin bizzat kendisidir denebilir. •Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler : Pazarlama iletişimi, rekabetin yoğun yaşandığı pazarlarda örgüte ilişkin pozitif yönlü bir imaj inşa etmekle yükümlüdürler. Müşterileri ile iletişim içinde olması gereken işletmeler için halkla ilişkiler pazara girmenin, pazarda tutunmanın ve pazar payını genişletmenin aracıdır. •İşletmelerde Halkla İlişkiler Politikaları:Halkla ilişkiler politikası çerçevesinde hazırlanacak programlar bir süreç şeklinde gerçekleşir. Söz konusu süreçte yerine getirilecek faaliyetler şunlardır: Fon tedariki, medya ile ilişkiler, gerekli malzeme ve araçların tedariki, yayın işlerini yürütmek, eğitim vermek, özel gün, sergi, toplantı, seminer ve konferans düzenlemek, kulis ve lobicilik. •Halkla İlişkiler Stratejisi: alkla ilişkiler stratejisine bir içerik kazandırmak için misyon ve vizyon oluşturulur, öncelikle halkla ilişkiler departmanı çalışanlarına ve daha sonra tüm işletme çalışanlarına söz konusu misyon ve vizyon benimsetilir. Bundan sonraki aşama, işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için tanıma ve tanıtma faaliyetleridir. •Halka İlişkiler Ve Örgütsel İletişim : İletişim, örgütsel faaliyetlerin yürütülmesinde yönlendirme ve eşgüdüm aracıdır. Örgütsel iletişim doğrudan ya da dolaylı olarak örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Günümüzde örgütler, faaliyetlerini değişken ve dinamik bir çevrede sürdürürler. Çevreyle ilişki, iletişim sayesinde olabilir. •Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar: Kurumsal itibar insanların kurum hakkındaki fikirlerinin bütünüdür. Kurumsal itibarı belirleyen temel faktör, kurumun fiziksel görünümü ile ürettiği mal ve hizmetin, algılanış biçimidir. •Kurumsal İtibarın Yönetimi : İtibar yönetimi söz konusu soyut değerlerin yönetimi anlamına gelir. Kurumsal itibar daha önce de belirtildiği gibi, kurum kültürü, kurum iklimi, kurum imajı ve kurum kimliğinden oluşur. İtibar yönetimi “kurum lehine ortak düşünceler oluşturmak” şeklinde tanımlamıştır. Kurumsal itibar yönetimi, her şeyden önce “algı yönetimi” gibi sübjektif değerlerin yönetimi anlamına gelir. Kurumsal itibarın yönetilebilmesi veya paydaşlarda kurum lehine bir kanaatin ortaya çıkabilmesi için, öncelikle algılamanın yönetilmesi gerekir. Algılama yönetimi sürecini oluşturan söz konusu unsurlar şunlardır: Hedef kitlenin değerleri ile uyumlu davranmak: ölçülebilir standartlar koymak, yeniliği yönetmek, görselliği yönetmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir